Väärikas amet
läbi aastasadade!

MTÜ Eesti Pottsepad alates 2008

Pottsepale

Kutseeksamitega
seotud info

Koolitused

Koolituskalender
pottseppadele

Tellijale

Leia sobiv
meistrimees

MTÜ Eesti Pottsepad

  • Ühingu eesmärgiks on pottseppade kutseoskuste ja töö traditsioonide järjepidevuse säilitamine ning edasiandmine.
  • Erialase koolituse korraldamine soovijatele kutseoskuste tõstmise eesmärgil.
  • Ülevabariigiliselt pottsepatöödega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühtekoondamine.
  • Erialase teabe levitamine, eksperthinnangute ja konsultatsioonide andmine.
  • Restaureerimis- ja renoveerimistööde juhendamine.
  • Osalemine uute küttesüsteemide väljatöötamisel ja juurutamisel, pottseppade kutsestandardi ja ühtse küttesüsteemide normatiivide kinnitamisel.
  • Euroopa Liidu ja muu maailma sarnaste organisatsioonidega koostöö arendamine. Samuti ühinemine neid koondavate katusorganisatsioonidega.
  • Oma eesmärgi saavutamiseks on Ühingul õigus korraldada tulundus- ja heategevusüritusi ning osaleda arendustöödes Eesti Vabariigi seadustega lubatud piirides.
  • MTÜ Eesti Pottsepad lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist