Kutse andmine

Vastavalt Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu 03.11.2020 koosoleku otsusele nr 32 kuulutati pottsepa kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks MTÜ Eesti Pottsepad

NB! Kõik kutseeksameid puudutavad küsimused palume saata mailiaadressile: kutseeksam@pottsepad.ee
Kutseeksamitega seonduvat infot saab: Anu Konga 56 944 953 ja Tanel Määr 56 325 130

2024. aastal toimuvad kutseeksamid järgnevatel kuupäevadel.

12-14 märts 2024 a. töömaailma kutseeksam Tartus, Tähe 127 E

27-28 mai 2024 a. töömaailma kutseeksam Tartus, Tähe 127 E

29 mai 2024 a. ainult Järvamaa KHK (kutsehariduskeskus) õpilastele

12-14 august 2024 .a töömaailma kutseeksam Tartus, Tähe 127 E

7-9 oktoober 2024 a. töömaailma kutseeksam Tartus, Tähe 127 E

Eksamite toimumiskoht: Tähe 127E, Tartu, 50113

Dokumentide laekumiste tähtajad on:

16. veebruar 2024 a.

03. mai 2024 a.

03. mai 2024.a ainult  KHK (kutsehariduskeskus) õpilaste dokumendid

19. juuli 2024 a.

13. september 2024 a.                                                                                            

Kutseeksami tasu ja muu info

Juhul, kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud laiaulatuslike piirangute (sh välja kuulutatud eriolukorra) tõttu ei ole kutse andjal võimalik kutse taastõendamist läbi viia ja/või kutse taastõendamist taotleval isikul temast mitteolenevatel põhjustel kutse taastõendamiseks vajalikke eeldusi täita (nt täiendusõppe läbimine), toimub kutse erakorraline taastõendamine kutsekomisjoni põhjendatud otsuse alusel olemasoleva kutsetunnistuse kehtivusaega pikendades kuni kuue kuuni.

Antud punkti rakendamiseks peavad olema kutse taastõendamiseks vajalikud eeldused täidetud, milleks on :
– Taotlusdokumendid on esitatud õigeaegselt, et pääseda kutse taastõendamise eksamile;
– Dokumendid peavad vastama eksamile pääsemise tingimustele.

NB! Kutse andja ei jälgi ega saada teavitusi kutsetunnistuse aegumise kohta. Palume kõigil ise jälgida kutsetunnistuse aegumise kuupäeva.

Kutseregister saadab kutsete omanikele teavitusi läbi kodanikuportaali
eesti.ee

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:
•       Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
•       Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
•       Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
•       Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

* Toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;

* Olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;

* Aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud

* Muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta. Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse  kutsestandard. Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse  kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus. Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi  vajalikkusest ja kasulikkusest. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. juulil 2015 kehtima hakanud  kutseseadus. Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb  Kutsekoda. Lisainfot pottsepa kutsestandardi ja kutsete andmise kohta saate MTÜ Eesti Pottsepad kutseeksameid puudutavalt mailiaadressilt: kutseeksam@pottsepad.ee

Infot saab telefonil 56 944 953 Anu Konga ning 56325130 Tanel Määr,   e-post: kutseeksam@pottsepad.ee

Kutse andmise eeltingimused on välja toodud “Kutse andmise korras”

Pottsepa kutse andmise kord

Kutsestandardid:

Hindamisstandardid:

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

Kui kutsekomisjonile esitatakse taotlusdokumentides info, mis viitab võimalikule tuleohutuse seaduse rikkumisele, siis on kutsekomisjon kohustatud edastama saadud info Päästeametile.

Vajalikud dokumendid pottsepa kutse taotlemisel:

 • vormikohane (digiallkrjastatud) avaldus
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • läbitud valdkonnaga seotud täiendkoolitusi tõendavate dokumentide koopiad
 • kehtiv tuletööde tunnistuse koopia (kas Eesti või Põhjamaade oma)
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 • kutselisest pottsepast juhendaja vabas vormis kinnituskiri juhendamise kohta
 • nõuetekohaselt vormistatud “Tehtud tööde loetelu” ehk  “….tööalase tegevuse kirjeldus” (digiallkrjastatud)
 

NB! Palume kinni pidada dokumentide esitamise tähtajast! Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja saatjaid sellele eksamile ei lubata. Kutsekomisjon vaatab hiljem saabunud taotlused üle järgmisele kutseeksamile lubamiseks. Avaldus tuleb esitada allkirjastatult  (digidokumendina allkirjastatud) ja saata elektrooniliselt kutseeksam@pottsepad.ee.

Eksami dokumente võib erandkorras esitada paberkandjal vaid kokkuleppel eksamisekretäriga telefonil +327 56944953 Anu Konga  või kutseeksam@pottsepad.ee Paberkandjal esitatud  dokumentide esitamise tähtpäev on 5 tööpäeva enne dokumentide laekumise tähtaega.

Kutseeksami tasu :

 • Kutse esmataotlemisel on 294 eurot ja taastõendamisel 214 eurot;
 • Eksamitasu osakutse küttesüsteemi paigaldaja kutse esmataotlemisel on 294 eurot, taastõendamisel 214 eurot;
 • Korduseksami tasu on 184 eurot (62,59%) kutse taotlemise täishinnast.

Eksamitasu palume kanda MTÜ Eesti Pottsepad kontole SEB pangas a/a EE461010220196517222 Arve selgitusse palume kirjutada „Kutseeksam, tase ….” ja taotleja nimi. 

Näiteks: Kutseeksam tase 4, Peeter Pottsepp

MTÜ Eesti pottsepad koostab arve maksekorralduse põhjal. Arve koostatakse maksekorralduse sooritanule (kui maksja on firma, siis firmale, kui eraisik, siis eraisikule). MTÜ Eesti Pottsepad ei ole käibemaksukohuslane.

NB! Kõik kutseeksameid puudutavad küsimused palume saata mailiaadressile: kutseeksam@pottsepad.ee

Pottsepa osakutsete Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4  hindamisstandard kinnitati Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu 25.03.2014 otsusega nr. 30

Osakutse Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 esmakordse taotlemise eeltingimused ja taastõendamise eeltingimused on välja toodud “Kutse andmise korras”.

Pottsepa kutse andmise kord

Osakutse Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 esmakordsel taotlemisel esitatavad dokumendid on:

 • vormikohane (digiallkirjastatud) avaldus
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 • haridust tõendava dokumendi koopia
 • läbitud valdkonnaga seotud täiendkoolitusi tõendavate dokumentide koopiad
 • kehtiv tuletööde tunnistuse koopia (kas Eesti või Põhjamaade oma)
 • nõuetekohaselt vormistatud “Tehtud tööde loetelu” ehk  “…tööalase tegevuse kirjeldus” (digiallkirjastatud)
 • kutselisest pottsepast juhendaja vabas vormis kinnituskiri juhendamise kohta

 

Osakutse Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 taastõendamiseks esitatavad dokumendid on:

 • vormikohane (digiallkirjastatud)  avaldus
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
 • kehtiv tuletööde tunnistuse koopia (kas Eesti või Põhjamaade oma)
 • läbitud valdkonnaga seotud koolitusi tõendavate dokumentide koopiad
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
 • nõuetekohaselt vormistatud “Tehtud tööde loetelu” ehk  “…tööalase tegevuse kirjeldus” (digiallkirjastatud)

Kutseeksami tasu:

 • Eksamitasu osakutse küttesüsteemi paigaldaja kutse esmataotlemisel on 294 eurot, taastõendamisel 214 eurot.

 

Eksamitasu palume kanda MTÜ Eesti Pottsepad kontole SEB pangas a/a EE461010220196517222 Arve selgitusse palume kirjutada „Kutseeksam” ja taotleja nimi. 

Näiteks: Kutseeksam osakutse Peeter Pottsepp

MTÜ Eesti pottsepad koostab arve maksekorralduse põhjal. Arve koostatakse maksekorralduse sooritanule (kui maksja on firma, siis firmale, kui eraisik, siis eraisikule). MTÜ Eesti Pottsepad ei ole käibemaksukohuslane.

Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 tööalase tegevuse kirjeldus

Küttesüsteemi paigaldaja tase 4, hindamisstandard

Väljavõte pottsepa kutse andmise korrast:

6 KORDUSEKSAM
6.1 Kutseeksam koosneb kahest osast: teoreetiliste teadmiste testist ja praktilisest
tööülesandest. Kui taotlejal üks kahest osast ebaõnnestub, loetakse eksam tervikuna
mittesooritatuks ja taotlejal on soovi korral võimalik registreeruda korduseksamile.
6.2 Korduseksami toimumise ajad ja koha teatab kutse andja oma kodulehel.
6.3 Korduseksamit on võimalik teha ainult nendel taotlejatel, kes taotlesid kutset esmakordselt ja kelle kutseeksam ebaõnnestus (v.a KA korra punktis 6.4 nimetatud juhul). Kutse taastõendajatele kutseeksami ebaõnnestumise korral korduseksami võimalust ei kohaldata ning rakendatakse järgmisel korral tema kompetentsuse hindamisel kutse esmakordse taotlemise tingimusi. Uus eksam tuleb sooritada täismahus – teoreetiliste teadmiste test ja praktiline tööülesanne.
6.4 Korduseksamit ei korraldata Pottseppmeister-restauraator, tase 5 taotlejatele, uus eksam tuleb sooritada täismahus (teoreetiliste teadmiste test ja praktiline tööülesanne).
6.5 Korduseksamit saab sooritada ainult ühel korral.
6.6 Kui kutse taotlejal ebaõnnestub kutseeksami teoreetiliste teadmiste test, tuleb tal korduseksami käigus uuesti teha nii teoreetiliste teadmiste kirjalik test kui ka praktiline proovitöö.
6.7 Kui kutse taotleja sooritab edukalt teoreetiliste teadmiste testi, kuid ebaõnnestub
praktiline tööülesanne, siis tuleb tal korduseksamil teha uuesti ainult praktiline tööülesanne.
6.8 Korduseksam tuleb sooritada ühe aasta jooksul pärast ebaõnnestunud kutseeksami toimumist.
6.9 Kui kutse taotleja ei ole ühe aasta jooksul pärast kutseeksami ebaõnnestumist sooritanud positiivselt korduseksamit, rakendatakse järgmisel korral tema kompetentsuse hindamisel kutse esmakordse taotlemise tingimusi.
6.10 Korduseksam on tasuline. Tasumäär on 62,59% kutseeksami tasu määrast.

Korduseksami tasu on 184 eurot (62,59%) kutse taotlemise täishinnast

Kutsekomisjoni koosseis:

1) Tööandjad

– Marko Kurits, Ahja Moodulahi OÜ juhatuse liige, pottsepp tase 4

2) Töötajad/spetsialistid

– Tanel Määr, MTÜ Eesti Pottsepad, pottseppmeister tase 5

– Väino Esken, MTÜ Eesti Pottsepad, pottseppmeister tase 5

3) Koolitajad

– Ivar Kohjus, Järvamaa Kutsehariduskeskus

4) Muud osapooled

– Tagne Tähe, Päästeamet, ohutusjärelevalve osakonna juhataja

– Ülo Kask, EVS/TK 32 korstnad ja elamute tahkekütteseadmed töörühma
esindajaliige, volitatud soojusenergeetika ja energiatõhususe insener

– Hillimar Heinroos, MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda

– Jaanus Variku, Monier OÜ korstnatoodete tehniline konsultant

– Georg Kalde, Päästeamet